Gezondheid en zorg in het Nederland van 2030

Om vanuit het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid te werken aan de toekomst is het belangrijk om een helder en gedeeld beeld te hebben van die gewenste toekomst. Daarom ontwikkelen experts van de gezondheid en zorg-coalitiepartners gezamenlijk op geleide van de VWS-missies en de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid & Zorg toekomstbeelden die schetsen hoe gezondheid en zorg er in Nederland uitzien anno 2030. Dit digitaal boekje laat een draftversie van deze toekomstbeelden zien. Met deze toekomstbeelden zijn we met publieke en private partners in gesprek en aan de slag, om met gerichte en samenhangende activiteiten, output en outcome uiteindelijk maatschappelijke en economische impact te realiseren tussen nu en 2040.  Een toekomstbeeld en de aan de hand hiervan te realiseren impact pathways (“activiteitenplannen”) voor elke missie zullen zichtbaar maken wat er moet gebeuren om de in de missies verwoorde impact te behalen, met de in kind  
en cash inzet van de quadruple helix-coalitiepartners van het bijbehorende Kennis- en Innovatieconvenant.

“Het toekomstbeeld en een aanpak voor transities maken gerichte investeringen mogelijk, voorkomen verspilling van tijd en geld, en brengen innovatoren samen met nieuwe en creatieve partijen.” Voormalig staatssecretaris Mona Keijzer, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Kamerbrief 3 juli 2020

Toekomstbeelden 2030