Human Capital

Nederland heeft arbeidskrachten nodig die zich hun leven lang ontwikkelen en toekomstbehendig zijn om antwoorden te vinden op huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken en tevens om uitdagingen aan te pakken en economische groei blijvend te stimuleren. Bij human capital gaat het erom dat mensen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, waardoor een toekomstbestendige (beroeps)bevolking ontstaat. Human capital is een essentieel aandachtsgebied voor het realiseren van de centrale missie en de vijf onderliggende missies van het maatschappelijke thema Gezondheid & Zorg binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Deze missies vragen een andere benadering van gezond blijven en zorg verlenen, wat ook andere kennis en vaardigheden van zowel formele als informele zorgverleners impliceert.  

Om te komen tot een bloeiende en toekomstgerichte beroepsbevolking bundelen de tien topsectoren hun krachten in de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023. Samen creëren de topsectoren een sterke verbinding tussen werken, leren en innoveren door samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en onderzoek. Lees meer over de roadmap op de website

De ‘Roadmap Human Capital Top Sectors 2020-2023' dient als basis voor de Human Capital Agenda van de Topsector Life Sciences & Health. Echter zijn onze ambities wat betreft human capital nog breder, zoals aangegeven staat in de Kennis-en Innovatieagenda.  

Topsector LSH heeft de ambitie om toekomstgerichte professionals te leveren voor de gehele life sciences & health sector. Dit omvat zowel het huidige personeelsbestand als de opleiding van alle toekomstige werknemers. Via de Transitieagenda Human Capital werken vertegenwoordigers van ruim 30 uiteenlopende partijen samen met de Topsector aan deze maatschappelijke uitdaging. In de Transitieagenda staat beschreven hoe de verschillende coalitiepartners de komende jaren samenwerken aan de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs, de beroepsstructuur en de afstemming tussen onderwijs, bijscholing en praktijk.