Nationaal Groeifonds - Internationale Samenwerking

Het unieke DNA van Nederland en de samenwerkende mentaliteit stimuleren nieuwe ideeën en slimme innovaties. Door het creëren van een omgeving waarin vooruitstrevende bedrijven kunnen blijven ontwikkelen, blijft Nederland concurrerend op het wereldtoneel en ondersteunt het innovatie en duurzame investeringen. Onderdeel van deze stimulerende omgeving is het Nationaal Groeifonds (NGF). Met een budget van 20 miljard euro investeert dit fonds in projecten die economische groei op de lange termijn stimuleren. Arthur Mirzoian, beleidsadviseur Life Sciences and Health (LSH) binnen het NGF vertelt ons meer over de impuls die het NGF geeft aan de Nederlandse economie op de lange termijn, en dan met name de focus op de investering waarmee projecten internationaal getrokken kunnen worden.

1. Waarom en wanneer is het relevant voor publieke en private partijen om een indiening te doen?
Het begint bij een goed idee dat het duurzaam verdienvermogen van Nederland kan versterken en tegelijkertijd maatschappelijke problemen kan oplossen of transities kan versterken. Het gaat dan om ideeën waar wel interesse is in de markt, maar waar een onrendabele top is die op geen enkele andere manier kan worden gefinancierd. Als partijen denken dat zij in consortiumverband doorbraken kunnen realiseren en aanzienlijke impulsfinanciering van meer dan 30 miljoen daarvoor een missend puzzelstukje is, dan is het relevant om een voorstel in te dienen.  

2. Hoe ziet het portfolio aan NGF-initiatieven er inmiddels uit?
We hebben nu 53 lopende projecten, op onze website staat een lijst met een korte omschrijving per project. Op het LSH-thema hebben we projecten die zich richten op regeneratieve medicijnen (RegMedXB), het opzetten en implementeren van een nationale infrastructuur voor zorgdata (Health-RI) en het ontwikkelen van medicijnen op basis van nieuwe technologie (Oncode Accelerator en PharmaNL). Verder loopt een project dat zich richt op inzetten van biotechnologische kennis binnen verschillende domeinen zoals energie, voedsel en klimaat (Biotech Booster). Meest recente investering vanuit het NGF is voor het voorstel DUTCH dat zich richt op het moderniseren van het opleidingstraject van enkele specialisaties binnen het zorgdomein. We hebben ook een reservering opgenomen voor een voorstel dat een centrum voor proefdiervrije medicijnontwikkeling wil opzetten (CPBT). Of dit project wordt gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds is afhankelijk van een nieuw in te dienen plan.

3. Op welke thema’s kan worden ingediend?
Alle voorstellen die kunnen bijdragen aan het oplossen van zorg gerelateerde problemen en voldoen aan de criteria van het Groeifonds, zoals versterken van het duurzaam verdienvermogen, zijn welkom. Het Groeifonds heeft tijdens de derde ronde samen met experts een contextanalyse uitgevoerd. De resultaten laten zien dat er veel te halen valt op onderwerpen als preventie en arbeidstekorten binnen de zorg. Meer specifiek zijn remote monitoring medische imaging en het vertalen van kennis naar therapie veelbelovende onderwerpen binnen het domein van zorg en gezondheid. In praktijk zijn voorstellen vaak dermate omvangrijk dat ze onder meerdere thema’s en onderwerpen vallen. Het eerdergenoemde Biotech Booster is daar een goed voorbeeld van.

4. We zitten nu in de periode tot de vierde ronde, wat gaat er veranderen?
Klopt, we zijn bezig met het opzetten van de vierde ronde. Vanaf 12 oktober is er voor indieners net als vorige ronde een quickscan mogelijkheid om feedback te krijgen op het projectidee. Het is belangrijk om hier gebruik van te maken om te voorkomen dat een niet-kansrijk voorstel wordt uitgewerkt. Daarnaast geldt deze ronde vanaf 1 februari 2024 een verplichte vooraanmelding op basis waarvan indieners een al enigszins uitgewerkt voorstel kunnen toetsen en feedback kunnen ontvangen. Ons advies is om de website van RVO in de gaten te houden. Een andere grotere aanpassing is dat subsidieaanvragen doorlopend kunnen worden ingediend vanaf 1 juni 2024. Voor departementale voorstellen zijn er twee indieningsdeadlines: 6 september 2024 en 14 februari 2025. De adviescommissie komt op twee momenten bijeen: oktober 2024 en maart 2025. Meer informatie is te vinden op de websites van het NGF en RVO.

5. Wat maakt het NGF zo anders dan andere subsidiemogelijkheden?
Het NGF is een uniek instrument van de rijksoverheid, zowel in omvang (€20 miljard fondskapitaal) als het terrein dat het bestrijkt (TRL 1-9). Dat biedt kansen voor het financieren voor grote projecten en er is een onafhankelijke beoordeling door een adviescommissie. Daarnaast is binnen de departementale route blended finance mogelijk, een combinatie van financiering en subsidie. Omdat het om veel geld gaat is de toets streng en willen we goed monitoren waar het geld naartoe gaat en wat de impact is.

6. Waarom is het internationale component belangrijk in de groeifondsprojecten en wat betekent dit voor Nederland?
Het belang zit in het bewerkstelligen dat innovaties internationaal worden omarmd en beschikbare internationale kennis, infrastructuur, ervaring en menskracht goed wordt benut. Mede gezien de complexe ketens en beperkte eigen middelen, kunnen we in Nederland niet alles zelf. Een  internationale samenwerking van een project kan hierbij helpen én het verdienvermogen verder versterken. In ons Eindrapport 3de ronde en Handreiking Internationalisering staan we hier uitgebreider bij stil.

"Mede gezien de complexe ketens en beperkte eigen middelen, kunnen we in Nederland niet alles zelf. Een internationale samenwerking van een project kan hierbij helpen én het verdienvermogen verder versterken."

Arthur Mirzoian, beleidsadviseur Life Sciences and Health (LSH) binnen het NGF

7. In het Eindrapport 3de ronde staat dat de internationalisering van voorstellen vaak nog slecht uitgewerkt is. Wat is hier een reden voor denken jullie?
Klopt en dit houdt verband met de voorgenoemde componenten. We komen bijvoorbeeld tegen dat er partijen in het buitenland zijn die een stukje verder zijn en niet zijn aangesloten. Of op het gebied van financiering bijvoorbeeld; er is dan onvoldoende werk gemaakt van internationaal privaat kapitaal. We hebben voor de vierde ronde een handreiking geschreven en in het najaar volgt een webinar over internationalisering waarmee we indieners verder hopen te helpen.

8. Op welke manier speelt internationalisering al een rol in diverse projecten en welk LSH NGF project onderscheidt hier zich al in?
Goede vraag want we moedigen projecten aan om van elkaar te leren. Goed voorbeeld binnen LSH is RegMedXB (samenwerking België en in toenemende mate Japan). Andere voorstellen die ik niet onbenoemd wil laten zijn QuantumDelta (samenwerking tussen Nederland, Frankrijk en Duitsland) en Luchtvaart in Transitie (aansluiting bij grote EU-projecten).

9. Waar kunnen partijen terecht bij vragen over internationalisering, welke partners kunnen hier aan bijdragen bij het schrijven van een NGF-voorstel?
De handreiking internationalisering gaat hier op in. De rijksoverheid heeft veel publieke ‘loketten’ opgezet waar indieners terecht kunnen. In de private sector zijn er natuurlijk veel partijen die ook mee kunnen denken, bijvoorbeeld aan de brancheverenigingen of aan consultants.
 

Bent u geïnteresseerd in het verkennen van de mogelijkheden om een voorstel in te dienen in de volgende ronde van het Nationaal Groeifonds? Het evenement op 12 oktober en de verschillende publicaties helpen u verder!

 

Groei

‹ News overview