Subsidiemogelijkheden voor innovatieve therapieën dementie

Bij Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en ZonMw staan subsidieoproepen open voor veelbelovende innovatieve therapieën voor dementie. Het doel is om therapieën zo ver en snel mogelijk richting de markt brengen. Lees verder voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden.

Wat verstaan we onder een ‘veelbelovende innovatieve therapie’ voor dementie?

De beoogde therapie grijpt in op neurodegeneratieve processen die leiden tot dementie. Door dezeprocessen te vertragen of te stoppen, kan dementie uitgesteld of voorkomen worden. Een therapie kan helpen om het verslechteringsproces tegen te gaan.

De therapieën die vallen onder deze subsidieoproep zijn farmacologische interventies, technologieën en digitale interventies en neuromodulatie. Een therapie bevindt zich op moment van aanvraag in de voorbereidende fase (‘proof of concept’ (PoC) level, TRL 3) of in één van de ontwikkelfasen (TRL 4-5-6). Met het project richt u zich op het verder brengen van de therapie richting het demonstratie level(TRL 7 en hoger) of minimaal één niveau hoger dan het oorspronkelijke niveau. 

Voor geneesmiddelen komt dit overeen met het verkrijgen van een in vitro PoC, eerste preklinische studies en een pilot geneesmiddel. Het doel hierbij is ook om het geneesmiddel minimaal naar hetvolgende stadium van ontwikkeling te brengen, met het uiteindelijke doel om het geneesmiddel klaar te stomen voor een fase 1 klinische studie. In het geval van geneesmiddelenontwikkeling valt de fase 1 klinische studie, corresponderend met TRL 6, buiten de scope van deze oproep.

De subsidie van ZonMw is opgedeeld in 2 fasen, wat betekenen deze fasen?

De financiering is verdeeld in 2 fasen: de voorbereidende fase en de ontwikkelfase.

Fase 1: Voorbereidende fase

In het geval van een technologische ontwikkeling wordt in deze fase aandacht besteed aan het ontwikkelen van een PoC. Voor geneesmiddelenontwikkelingen geldt dit voor het in vitro PoC. Ook is deze fase bedoeld voor het opzetten van de benodigde infrastructuur, het intellectueel eigendom en het businessplan.

Fase 2: Ontwikkelfase

Mocht er al een PoC zijn voor de therapie, beschermd intellectueel eigendom en ingerichte bedrijfsstructuur, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor financiering voor de ontwikkelfase. De hoofdaanvrager dient aantoonbaar bezit te hebben over het intellectueel eigendom van de te ontwikkelen therapie.

ZonMw wil ook graag vervolgfasen van therapieontwikkeling financieren, om zo de brug richting de markt volledig te maken. Gehonoreerde projecten worden gedurende de looptijd van het project geïnformeerd over de benodigde mijlpalen om in aanmerking te komen voor deze vervolgfinanciering.

Uitgebreidere informatie over deze fasen is te vinden in de subsidieoproep.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Afhankelijk van de fase is er subsidie beschikbaar voor de voorbereidende of ontwikkelfase. 

De subsidie voor de voorbereidende fase bedraagt maximaal 500.000 euro per aanvraag, met een looptijd van maximaal 12 maanden. In totaal is voor deze fase 2 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie voor de ontwikkelfase bedraagt maximaal 1 miljoen euro per aanvraag, met een looptijd van maximaal 36 maanden. In totaal is er voor deze fase 4 miljoen euro beschikbaar. Cofinanciering is in deze ronde bij beide fasen verplicht.

Wie kan subsidie aanvragen?

De volgende partij(en) kunnen/kan aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:

  1. De hoofdaanvrager is een Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht.
  2. Onderneming(en) met een in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon kunnen mede-aanvrager zijn.

In deze ronde is publiek-private samenwerking verplicht. De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door alle partijen. Hiermee wordt de samenwerking vastgelegd voor de looptijd van het project.

Hoe ziet de subsidiemogelijkheid van Health~Holland eruit?

Ter aanvulling op de subsidieoproep van ZonMw heeft Health~Holland 1.5 miljoen euro PPS-subsidie gereserveerd. Hiermee financieren ze circa 2 publiek-private samenwerkingsprojecten met een Nederlands bedrijf als hoofdaanvrager. Health~Holland zet specifiek in op de tweede fase van de subsidieoproep van ZonMw, namelijk de ontwikkelfase. 

De PPS-subsidie vanuit Health~Holland voor de ontwikkelfase betreft minimaal 500.000 euro en maximaal 1 miljoen euro per aanvraag, met een looptijd van maximaal 36 maanden. Cofinanciering is in deze ronde verplicht. 

Ga naar de Health~Holland subsidieoproep 

Hoe verschillen de subsidiemogelijkheden van Health~Holland en ZonMw van elkaar?

Een onderscheid is dat bij subsidieoproep van Health~Holland de hoofdaanvrager een bedrijf moet zijn, terwijl dit bij ZonMw een onderzoeksorganisatie moet zijn. Daarnaast variëren de financiële aspecten, zie hierboven. Health~Holland biedt uitsluitend financiering voor projecten in fase 2, terwijl ZonMw investeert in zowel fase 1 als fase 2. 

Organisatie

Hoofdaanvrager

Fase financiering

ZonMw

Nederlandse onderzoeksorganisatie 

Voorbereidende fase of ontwikkelfase

Health~Holland

Bedrijf

Ontwikkelfase

De keuzes die hierin zijn gemaakt, zijn gebaseerd op de focus en expertise van beide organisaties.

Kick-off bijeenkomst rondom deze subsidieoproep

Op woensdag 6 maart 2024 van 14.30 tot 17.00 uur organiseert ZonMw, samen met Health~Holland, een kick-off bijeenkomst rondom deze subsidieoproep. Of u fysiek aanwezig wilt zijn bij het kantoor van ZonMw of online wilt deelnemen, de informatiesessie biedt de perfecte gelegenheid om de subsidievoorwaarden te begrijpen en vragen te stellen. Aansluitend zal er een netwerksessie plaatsvinden (alleen fysiek). Inschrijven kan via onze website.

Samenwerking met Alzheimer Nederland en de Hersenstichting 

We zijn enthousiast dat we binnen deze subsidieoproep samenwerken met Alzheimer Nederland en de Hersenstichting. Zij leveren als cofinanciers ook een bijdrage aan dit initiatief, om zo te helpen therapieën verder naar de markt te brengen.

Wat is het Onderzoeksprogramma Dementie?

Het Onderzoeksprogramma Dementie (OPD) is een omvangrijk programma voor 10 jaar met een budget van 140 miljoen euro. Vorig jaar zijn 5 multidisciplinaire consortia gestart, grote samenwerkingsverbanden waarin partijen uit verschillende disciplines samen onderzoek verrichten.Ook is er een samenwerkingsverband gefinancierd op het gebied van valorisatie; integratie van onderzoek, onderwijs en zorg.

Het onderzoeksprogramma biedt een prachtige kans om oplossingen te vinden voor dementie. We willen dementie verder ontrafelen en therapieën ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, te behandelen en de diagnostiek te verbeteren. Met werkpakket 4 richten we ons op therapieontwikkeling. Om zo toe te werken naar een behandeling op maat voor mensen met dementie.

Ga naar de ZonMw subsidieoproep

Inzet ZonMw binnen de Nationale Dementiestrategie
Het Onderzoeksprogramma Dementie is opgenomen in de Nationale Dementiestrategie (NDS) van het ministerie van VWS. Deze kent 3 pijlers: 1) dementie de wereld uit; 2) mensen met dementie tellen mee; 3) steun op maat voor mensen met dementie. 
Het OPD valt onder pijler 1. ZonMw werkt ook aan pijler 2 via het werken aan een passend aanbod aan dagactiviteiten voor mensen met dementie en de Social Trials.

Bron: ZonMw

Subsidiemogelijkheden voor innovatieve therapieën dementie

‹ News overview