Report on Top Sectors Human Capital Policy

Dialogic en ResearchNed hebben in de opdracht van Platform Bèta Techniek onderzocht hoe de Human Capital Agenda’s (HCA’s) van de topsectoren zich vanaf 2012 ontwikkeld hebben. Hierbij hebben zij tevens advies uitgebracht over toekomstig Human Capital-beleid. Uit het onderzoek komt naar voren dat Human Capital-beleid op topsectorniveau sterk is geëvolueerd. De vraaggestuurde aanpak werpt vruchten af. Om dit door te zetten, is een uniform geluid op topsectoroverstijgende thema’s noodzakelijk. Deze aanbeveling uit het rapport sluit aan bij een traject dat, parallel aan het uitgevoerde onderzoek is, door Platform Bèta Techniek en de topsectoren is doorlopen. Begin 2016 presenteerden de topsectoren hun gezamenlijke Human Capital Agenda: de Roadmap 2016-2020.

Overkoepelende Roadmap 2016-2020
De gemeenschappelijke Roadmap 2016-2020 richt zich op de thema’s Onderwijs & Innovatie, Leven Lang Blijven Leren, Internationalisering en Imago & Instroom-bevordering. Hiermee maken de topsectoren samen een krachtiger vuist. Ook vergroten zij zo de zichtbaarheid van het Human Capital-beleid. Het maakt het mogelijk om vanuit een herkenbare, duidelijke aanpak landelijk eenduidig te communiceren in termen van opbrengsten en successen.

Topsectoraal Human Capital-beleid
Naast de aanwezigheid van een gezamenlijke agenda, adviseert het rapport om het topsectorale Human Capital-beleid te behouden. Capaciteit in tijd en financiële middelen blijven hierbij noodzakelijk. Zo blijven de agenda’s actueel en kan de uitvoering ervan doorlopend belegd worden bij partijen in de sector. De HCA-coördinator heeft hierbij primair een agenderende, verbindende rol. Dit vanuit een sterke kennispositie, sterk mandaat en voldoende capaciteit.

Instroom topsectorgerelateerde opleidingen
Het rapport laat zien dat de instroom in topsectorgerelateerde opleidingen op hbo- en wo-niveau de afgelopen tien jaar sterker is toegenomen dan in overige opleidingen. Dat is een mooi resultaat. Maar ook de periode na afstuderen vraagt aandacht. Gelet op de toenemende dynamiek in de topsectoren, groeit de vraag naar permanent leren-trajecten. Zo kunnen zittende werknemers zich (blijven) ontwikkelen. Permanent leren is, naast de doorlopende transitie van aanbodgericht naar vraaggestuurd onderwijs, dan ook een belangrijk thema uit de gezamenlijke Roadmap 2016-2020.

Betrokkenheid gehele topsector bij Human Capital-beleid
Mits de overheid de relevantie van gezamenlijk en topsectoraal Human Capital-beleid blijft onderschrijven, adviseren Dialogic en ResearchNed dat de overheid hier de komende periode in blijft investeren. Dit op voorwaarde dat het bedrijfsleven en de topsector zelf dit ook zichtbaar blijven doen. Zo blijft de kenniseconomie de vruchten plukken van zowel gezamenlijk als topsectorspecifiek Human Capital-beleid.

Lees hier het volledige rapport.

‹ News overview