CS4NL Call For Proposals Supply Chain Security


Op deze pagina staan de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) specifieke documenten, behorend bij de Guide for Proposals voor de Call Supply Chain Security.

De volgende documenten vindt u ter informatie:

  • KIA Gezondheid & Zorg 2020-2023 – De Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 van de Topsector Life Sciences & Health.
  • Consortium Agreement template (Annex 5) – Dit template is verplicht voor projecten welke met PPS-toeslag van Health~Holland worden gefinancierd. Er mogen aan dit model alleen niet-essentiële wijzigingen en wijzigingen welke niet in strijd zijn met de kaderregeling worden gemaakt. Bij twijfel over wijzigingen dient de onderzoeksorganisatie een expert in te schakelen: de technology transfer office (TTO) of een jurist. Eventuele wijzigingen dienen voor ondertekening voorgelegd te worden aan Health~Holland ter controle.
  • Controleprotocol PPS-toeslag (Annex 6) – Projecten gefinancierd met PPS-toeslag van Health~Holland dienen na afronding van het project dit controleprotocol te volgen voor de financiële verantwoording van het project.
  • PPP Allowance Agreement – Bij honorering van een project door Health~Holland en na aanleveren en goedkeuring van een volledig getekend consortium agreement stelt Health~Holland een uitvoeringsovereenkomst op, het PPP Allowance Agreement. Het PPP Allowance Agreement is een contract tussen Health~Holland en alle consortium partners waarin o.a. de rechten/plichten en de bijdragen van de verschillende partners zijn vastgelegd. Dit agreement wordt door Health~Holland opgesteld en dient binnen vier weken door alle partners getekend te worden.
  • Datamanagementplan – Tezamen met de getekende versie van het PPP Allowance Agreement dient een datamanagementplan te worden aangeleverd. Health~Holland beoordeelt het plan zo snel mogelijk. 
  • Projectprofiel – Health~Holland publiceert op de projectenpagina van haar website (http://www.health-holland.com/project) informatie van alle gehonoreerde projecten. Tezamen met de getekende versie van het PPP Allowance Agreement dient een toegankelijke samenvatting van het project te worden aangeleverd. 
  • LSH Budgetformulier overzicht financiering – Bij honorering van een project door Health~Holland dient dit overzicht m.b.t. de financiering van het budget ingevuld te worden.
Wanneer Health~Holland het getekende PPP Allowance Agreement, het LSH budgetformulier, het datamanagementplan en het projectprofiel heeft ontvangen en goedgekeurd, kan het eerste voorschot PPS-toeslag worden uitbetaald. De overige betalingen zullen jaarlijks plaatsvinden na ontvangst en goedkeuring van een voortgangsrapportage. De uitbetalingen vinden plaats aan de instelling waar de projectcoördinator/penvoerder werkzaam is; de projectcoördinator/penvoerder is verantwoordelijk voor eventuele financiële onderverdeling naar de overige consortium partners en collectieve verantwoording van het gebruik van de financiën.