Shared Human Capital Agenda

Één koers, een team, een gezamenlijk onderwijs-arbeidsmarkt beleid

Vers van de pers is de eerste gemeenschappelijke Human Capital Agenda: een agenda waarin alle negen topsectoren gezamenlijk een agenda hebben gevormd voor het creëren van een toekomstbehendige beroepsbevolking. Voorheen hadden de topsectoren – die bestaan uit Nederlandse topbedrijven, professionals en vakmensen en verbonden zijn aan belangrijke, overkoepelende maatschappelijke vraagstukken als energie, gezondheid en water – enkel een sectorale aanpak. Maar samen maakt sterker. Deze intersectorale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, maar ook brancheorganisaties en werknemers versterkt het team en versnelt het bereiken van het gemeenschappelijke doel: vergroten van de concurrentiekracht middels goed opgeleide mensen.

Eén koers
De topsector programma’s zijn opgetekend in kennis- & innovatie-, export- en Human Capital Agenda’s (HCA). Zij zijn bedoeld om het verdienmodel en de internationale concurrentiepositie van bedrijven in Nederland te versterken. Binnen die aanpak is de HCA een kritieke succesfactor: zonder goed personeel houdt geen bedrijf zich staande. De driehoek ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid geeft richting en sturing aan deze topsectorprogramma’s.
           Om die sturing te verscherpen zijn de handen van alle topsectoren ineen geslagen. De missie opgetekend in deze gezamenlijke HCA luidt: het creëren van een toekomstbehendige beroepsbevolking voor een florerende Nederlandse economie. Dat impliceert zowel 1) het verkleinen van de discrepantie tussen de behoefte van bedrijven aan voldoende en goed opgeleid personeel en de beschikbaarheid van dat personeel, maar ook 2) het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor professionals en vakmensen zelf. Om gericht aan deze centrale vragen te kunnen werken, kent de gemeenschappelijke HCA vier thema’s: onderwijs & innovatie, leven lang blijven leren, imago & instroom bevordering, internationalisering.

Een team
Een belangrijk deel van dit actieve beleid is niet alleen inhoudelijke versterking, maar ook juist een teambenadering: verbindingen versterken of leggen met koepels, VNO-NCW, FNV en de partners van het Techniekpact en anderen. Samen zijn deze partijen immers bezig met hetzelfde doel: versterken van de concurrentiekracht middels goed opgeleide mensen. Ook in de uitvoering en monitoring van de gezamenlijke agenda en resultaten zijn partners onmisbaar. Bij de uitwerking en concretisering van de thema’s is het de bedoeling om alle relevante partijen te betrekken: samen kunnen we immers meer bereiken.

Een gezamenlijk onderwijs-arbeidsmarkt beleid
De hoofdlijnen van het plan worden hieronder kort toegelicht.
           Een belangrijke thema is de link versterken met het innovatieve bedrijfsleven. In de TKI’s is die link al operationeel. Maar daar waar Human Capital ook bedient wordt, in hbo en mbo, is die link nog niet structureel. Een belangrijk agendapunt is dan ook het verstreken van de relatie tussen de organisaties en instituten van de topsectoren en de Centra (Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap). In deze veelal regionaal opererende Centra werken ondernemers, onderzoekers en onderwijs in gedeeld eigenaarschap samen aan innovatiekracht van Nederland.

          In het Leven Lang Blijven Leren thema gaat om het opleiden van flexibele professionals en vakmensen. Een belangrijk element hiervan is bijvoorbeeld de ontwikkeling van 21e eeuw competenties en hun implementatie. Daarnaast is om- en bijscholing van medewerkers in de bedrijven en het onderwijs zelf van belang.
         Om voldoende talenten te kunnen blijven trekken is het, in het thema imago en instroom, de wens om de versnipperde aanpak richting specifieke doelgroepen zoals jongeren, chronisch zieken en ouderen te verkleinen. Dit zou kunnen worden gegenereerd door meer vraag gestuurd te gaan werken.
          Eén van de belangrijkste redenen voor het kabinet Rutte I om de topsectoren te identificeren was de internationale positie van deze sectoren. De aanpak op dit thema richt zich onder andere op het etaleren en profileren van de sectoren in het buitenland en het wegnemen van belemmeringen in wetgeving voor toelaten buitenlandse studenten, buitenlandse stages, meertalig onderwijs voor internationale sectoren e.d.

Het bieden van samenhang tussen de initiatieven van techniekpact, topsectoren en koepels is een sterk middel dat kan dienen als een katalysator voor onderwijs en ondernemers en innovatie. De exacte invulling en uitvoering van de HCA wordt begin 2016 bekend gemaakt.

Benieuwd naar de gemeenschappelijke HCA? U kunt hem hier downloaden.

‹ News overview