Webinar: De waarde van logistiek voor een toekomstbestendige en vitale zorgsector in 2030

De zorgsector staat voor grote uitdagingen, waaronder toenemend zorggebruik door ouder wordende bevolking, stijgende zorgkosten en structurele arbeidskrapte. Als gevolg hiervan zijn er twee grote transities gaande om de samenleving toekomstbestendig en vitaal te houden. Allereerst, komt de zelfredzaamheid en eigen regie van de burger steeds meer centraal te staan. Ten tweede vindt er extramuralisering van de zorg plaats, waarbij de zorg en ondersteuning steeds meer verleend zal gaan worden bij burgers thuis en op andere locaties dan in zorginstellingen.

Nederland moet andere manieren vinden om de zorg in de toekomst te organiseren en te bekostigen. De logistieke sector kan hierin een significante rol spelen, omdat deze veelvuldig gebruikmaakt van nieuwe (technologische) ontwikkelingen, gewend is adaptief te moeten zijn aan veranderingen in de maatschappij en van nature als facilitator dient door dienstverlening aan te bieden binnen diverse sectoren.

Nederland is logistiek een topland en zorg heeft steeds meer kenmerken van logistiek. Er is veel kennis over het inrichten van logistieke ketens in Nederland, ook in de zorg, waarbij er onder andere geput kan worden uit ontwikkelingen en innovaties in de e-commerce en ‘last mile’ logistiek. Tijdens dit webinar gaan we in op een visie hoe de zorgsector en de logistieke sector zich samen kunnen ontwikkelen en wat er moet veranderen zodat de extramurale zorg in 2030 effectief, efficiënt en vooral cliëntgericht is.

Wat komt de deelnemer te weten?

Tijdens dit webinar gaan we allereerst in op de huidige en toekomstige uitdagingen in de zorgsector. Daarbij belichten we tevens de fragmentatie in (logistieke) stromen binnen de zorgsector. Vervolgens gaan we uitgebreid in op hoe deze sectoren elkaar kunnen versterken en welke stappen er gezet moeten worden om de extramurale zorg met behulp van logistiek in 2030 effectief, efficiënt en cliëntgericht te organiseren. Hierbij wordt ook aandacht besteed hoe de logistieke zorgstromen efficiënter en duurzamer georganiseerd kunnen worden.

Wat is het doel van het webinar?

Het doel van dit webinar is om de verbinding tussen de zorg- en logistieke sectoren te leggen, een toekomstvisie te presenteren en op basis hiervan in gesprek te gaan met relevante partijen.

Meer weten? Lees het artikel over Hoe we de zorg in 2030 betaalbaar en efficiënt georganiseerd krijgen.

Aanmelden

De webinar vindt plaats op dinsdag 7 juli 2020 van 15:00-16:00 uur. Als u zich wilt aanmelden voor deze webinar, kunt u dat hier doen.

Bron: Topsector Logistiek

‹ Events overview