Consultatiesessie VNO-NCW en MKB Nederland: Nationale Wetenschapsagenda

Eind vorig jaar heeft de kenniscoalitie (TO2, VSNU, NWO, KNAW, VNO-NCW en MKB-Nederland, Vereniging Hogescholen en NFU) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken de Nationale Wetenschapsagenda opgesteld. Via een bottom-up proces, zijn door wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen 11.700 vragen geclusterd tot 140 vragen 'overkoepelende vragen'. Deze vragen zijn daarbij zo geformuleerd dat ze zich richten op topterreinen van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek, economische kansen en maatschappelijke uitdagingen, waarop binnen een periode van tien jaar behoorlijke vooruitgang te boeken is.

Via 'routes' door de vragen wordt verder richting gegeven aan die agenda: routes brengen een deelverzameling samenhangende vragen rond een breed thema in kaart die allerlei verbanden zichtbaar maken en die de opmaat vormen tot nader contact en samenwerking tussen de partijen van de kenniscoalitie en hun achterban. In de Wetenschapsagenda zijn 16 (exemplarische) routes gepresenteerd.

Deze routes, met name gericht op maatschappelijke uitdagingen zoals zorg, circulaire economie, voedselzekerheid, smart cities, zijn er op gericht de samenwerking verder te versterken tussen de verschillende vormen van onderzoek, de verschillende disciplines en het bedrijfsleven en de wetenschap. De afgelopen maanden zijn deze routes door de kenniscoalitie verder uitgewerkt in verschillende workshops. Uiteindelijk moet dat ook (mede)onderbouwing vormen voor een investeringsvoorstel waarvoor de inzet van extra publieke middelen in een nieuwe kabinetsperiode noodzakelijk is. Het is de ambitie om nog voor de zomer deze uitwerkingen van de routes vast te stellen.

Op 24 mei organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland samen met het ministerie van Economische Zaken een consultatiesessie over de Nationale Wetenschapsagenda. Hierin willen we de stand van zaken van de Wetenschapsagenda met u bespreken en vragen we uw reactie op de uitwerking van deze routes? Zitten we op de goede weg? Zijn er zaken die ontbreken?

De opbouw van het programma is als volgt:

  • 14:00 uur Stand van zaken NWA met presentaties van Louise Gunning (voorzitter NWA), Jasper Wesseling (plv. DG EZ) en Rob Hamer en Amandus Lundqvist (Stuurgroepleden NWA namens VNO-NCW en MKB-Nederland)
  • 15:00 uur Verschillende breakoutsessies over de voor het bedrijfsleven meest relevante routes van de NWA
  • 17:00 uur Wrap up door Rob Hamer/Amandus Lundqvist

Bezoek de website voor meer informatie en het aanmelden.


 

 

 

‹ Events overview