Gezocht: Partners Subsidiecall ‘Consortium Kwaliteit van Leven bij Dementie’

Alzheimer Nederland, ZonMw en Health~Holland roepen bedrijven op zich aan te melden voor de kennismakingsbijeenkomst voor het te vormen consortium ‘Kwaliteit van leven bij dementie’. Dit consortium wordt gevormd via een zogenaamde Sandpit methode. Hier stellen geïnteresseerde onderzoekers en bedrijven zich aan elkaar voor. Op basis van deze eerste bijeenkomst wordt er gebouwd aan een consortium. Dit consortium wordt ondersteunt met een subsidie van ten hoogste €6 miljoen, waarmee ook Nederlandse (MKB-)bedrijven deels kunnen worden ondersteunt.

Het gaat in het consortium om ontwikkeling van vraaggestuurde sociale en technologische innovaties die tijdens het dementieproces vroegtijdig, effectief en duurzaam worden ingezet in alle fasen van dementie. Het te ontwikkelen consortium zal zich in eerste instantie richten op de analyse van behoeften van de eindgebruikers. Vervolgens zullen behoeften-gestuurde R&D activiteiten worden gedefinieerd en beoordeeld.

Vorming consortia

De vorming van het consortium volgt dezelfde procedure als de consortia die door ZonMw worden ingesteld. Om deel uit te maken van het consortium moeten geïnteresseerde partijen deelnemen aan twee bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 14 januari 2021 (halve dag) en 17 februari 2022 (hele dag). Aanmelding voor deze bijeenkomsten gebeurt via een motivatieformulier, met een deadline voor aanmelding van 13 december 2021, 14.00 uur. Alzheimer Nederland en Health~Holland adviseren geïnteresseerde bedrijven om ruim voor deze deadline contact op te nemen voor meer informatie en advies hierover (zie alinea 'Meer informatie & aanmelding').

Plek van het consortium

Het consortium wordt gevormd in afstemming met het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw. Health~Holland en Alzheimer Nederland zien hierbinnen kansen om een extra consortium te financieren gericht op kwaliteit van leven (meedoen en ertoe doen) bij dementie. Dit sluit aan bij Missie IV en tevens Missie I van de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid & Zorg en de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland.

Rol van private partijen

Alzheimer Nederland en Health~Holland moedigen private partijen zoals zorgorganisaties en (MKB-)bedrijven aan om zich al in deze fase te melden voor aansluiting bij het consortium. Hoewel de eerste fase zich vooral zal richten op de behoefte inventarisatie van mantelzorgers en mensen met dementie, is hun inbreng essentieel voor het vormgeven van de latere R&D fase.  

Beschikbaar budget

In totaal is er voor de komende drie jaar €6 miljoen gereserveerd. Alzheimer Nederland is voornemens om de komende 3 jaar een basisfinanciering van €3 miljoen vrij te maken voor investering in dit consortium. Daarnaast zal Alzheimer Nederland in-kind kunnen bijdragen bij de ontwikkeling en implementatie van specifieke innovaties. Health~Holland is voornemens om €3 miljoen te reserveren voor een innovatief samenwerkingsproject die voldoet aan de standaard Match Call voorwaarden.

Afbakening financiers

De financiering, beschikbaar gesteld door Alzheimer Nederland, zal door het consortium gebruikt worden om een infrastructuur in te richten die het onderzoek naar de behoeften van mensen met dementie en hun naasten mogelijk maakt. Tevens kunnen deze middelen besteed worden aan de implementatie en valorisatie van activiteiten die voortvloeien uit de verrichte R&D van het consortium. De financiering die beschikbaar zal worden gesteld door Health~Holland dient gebruikt te worden voor R&D activiteiten uitgevoerd door zowel publieke als private partners (industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling). Hierbij dient u rekening te houden met de regels voor cofinanciering binnen deze typen onderzoek.

Meer informatie en aanmelding

Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan dit consortium, vragen wij u om dit kenbaar te maken via Alzheimer Nederland en Health~Holland. Dat kan via een e-mail aan Minke Kooista m.kooistra@alzheimer-nederland.nl, cc Jolande Zijlstra zijlstra@health-holland.com, met als onderwerp ‘Consortium Kwaliteit van leven’. Om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen vragen wij u om ruim voor de deadline van 13 december 2021, 14.00 uur contact met ons op te nemen.

Bron: Alzheimer Nederland

Holding hands

‹ News overview