NWO Publishes Third Call NWA Programme "Research on Routes by Consortia"

NWO stelt vrijdag 10 juli de derde financieringsronde open van het NWA-onderzoeksprogramma ‘Onderzoek op routes door consortia (ORC)’. Doel van de NWA-ORC 2020/21 is het stimuleren van onderzoek en innovatie gericht op het portfolio van de 25 routes en de bijbehorende 140 clustervragen in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

In de NWA-ORC werken onderzoekers samen, met elkaar en met maatschappelijke organisaties. De gehele kennisketen is vertegenwoordigd. De meerwaarde van het consortium moet groeien uit de gezamenlijke aanpak van het onderzoek, terwijl de individuele sterkte en expertise van de deelnemers elkaar aantoonbaar versterken.

Vanwege de coronamaatregelen is de ronde NWA-ORC 2020 aanzienlijk vertraagd. Daarom organiseert NWO geen aparte ronde voor 2021. Voor de financieringsronde van 2020/21 is 132,3 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is hoger dan in voorgaande jaren. NWO zet namelijk het budget van de ronde voor 2021 in ter verhoging van de financiering voor deze ronde, van 2020/21, én die van 2021/22. De (vierde) ronde 2021/22 start naar verwachting najaar 2021.

Belangrijke data

  • De deadline voor het aanmelden van initiatieven is op 1 oktober 2020;
  • De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen is op 14 januari 2021;
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is op 24 juni 2021;
  • NWO verwacht bekendmaking van de toekenningen begin 2022.

Op 3 september 2020 organiseert NWO een webinar rond de NWA-ORC 2020/21. Daarin kunnen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer te weten komen over doel en werkwijze binnen de ORC. Nadere informatie volgt via de NWO-website en de NWO-nieuwsbrief.

Indienen?

Een aanvraag indienen begint bij aanmelding van een initiatief. Dat hoeft nog geen uitgewerkt plan te zijn met begroting en toezeggingen van deelnemers. Een globaal idee door één individuele onderzoeker volstaat. Penvoerders van kennisorganisaties dienen zo’n initiatief in. NWO informeert de kennisorganisaties over de uit hun organisatie aangemelde initiatieven.

Deze initiatieffase is van belang om consortiumvorming te bevorderen en organisaties aansluiting te bieden bij een al bestaand initiatief. NWO publiceert de ingediende initiatieven online in oktober 2020 én organiseert met elke NWA-route een matchmakingsbijeenkomst eind oktober/begin november 2020. Penvoerders (of iemand die hen vervangt) moeten vervolgens verplicht deelnemen aan de matchmakingsbijeenkomst van de NWA-route die het meest relevant is voor hun idee. Indien vertegenwoordiging van het initiatief ontbreekt bij zo’n bijeenkomst, kan geen indiening van een beknopte aanvraag volgen.

Beknopte aanvragen

De beknopte aanvragen vloeien voort uit een ingediend initiatief en moeten binnen één of meerdere NWA-routes vallen en één of meer van de 140 clustervragen adresseren. Het is ter vergemakkelijking voor het consortium niet nodig om dan al steunbrieven en een begroting in te dienen: vermelding van de bandbreedte en eventueel een schatting van het aan te vragen bedrag volstaat in deze fase.

De beoordelingscommissie wordt ingedeeld in clusters van bij elkaar passende routes. NWO bepaalt het beschikbare budget per bandbreedte naar rato van het cumulatief aangevraagde budget van de in behandeling genomen volledige aanvragen per bandbreedte. NWO streeft naar een vergelijkbaar honoreringspercentage voor alle drie de bandbreedtes.

Productieve interacties en kennisbenutting

De meerwaarde van de samenwerking in de projecten is gelegen in de diversiteit en complementariteit in (technische) vaardigheden en expertise van individuele consortiumpartners. Deze ‘productieve interacties’ vergroten de kans op maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken. Om recht te doen aan de verschillende verwachtingen op het gebied van maatschappelijke doorbraken, oftewel impact, in de breedte van de NWA-agenda, hanteert NWO in deze call for proposals twee benaderingen voor kennisbenutting: de Impact Plan benadering (het bereiken van maatschappelijke doorbraken), en de Impact Outlook benadering (het opdoen van meer kennis en die kennis delen). Welke benadering op een aanvraag van toepassing is, hangt af van het karakter van de geadresseerde clustervraag/-vragen. NWO verwacht dat bij de meeste routes en clustervragen de Impact Plan benadering passend is.

Meer informatie

Toekenningen uit vorige rondes
Over het NWA-ORC-programma

Bron: NWO

NWO Publishes Third Call NWA Programme "Research on Routes by Consortia"

‹ News overview