Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Over dit programma

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Deze regeling gaat 1 maart 2019 open.

Bent u aanbieder of inkoper van ondersteuning of zorg en wilt u een e-health toepassing(en) opschalen en structureel borgen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De regeling is bedoeld voor mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of een groot risico daarop, (waaronder ouderen) die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben. Inzet van e-health kan voor veel mensen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het draagt bijvoorbeeld bij aan veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg.

De SET verstaat onder e-health toepassingen: digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en die de kwaliteit van leven van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren. De e-health toepassing biedt een oplossing waarbij de behoeften (gevraagde zorg en ondersteuning) van gebruiker en/of mantelzorger uitgangspunt is. Het vraagt verdergaande samenwerking tussen aanbieders van zorg en ondersteuning enerzijds en inkopers van zorg en ondersteuning (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren) anderzijds om de e-health toepassing structureel in te zetten in de reguliere zorg en ondersteuning. E-health toepassingen kunnen bijdragen aan functies zoals veiligheid, (integrale) verzorging en verpleging, dagstructurering, activering en sociale contacten.

Wie kan aanvragen

Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis)) kan in samenwerking met meerdere partijen waaronder één of meerdere inkopers (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen. De samenwerking wordt in de regeling een innovatiecluster of samenwerkingsverband opleidingsactiviteiten genoemd.
De aanbieder van zorg en/of ondersteuning is de hoofdaanvrager en penvoerder.

Budget

Voor 2019 is € 28.000.000 beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Een subsidie is minimaal € 125.000 en maximaal € 750.000.

Hoogte subsidie

SET verleent investeringssteun, exploitatiesteun en opleidingssteun aan de samenwerking voor kosten die men maakt voor de uitvoering, uitbreiding en kwaliteitsgarantie van de e-health toepassing. Subsidie kan worden verleend voor 50% van subsidiabele projectkosten van  de totale projectbegroting . De overige kosten zijn cofinanciering van het samenwerkingsverbandworden door de aanvrager en deelnemers zelf gefinancierd.

 • Het maximale percentage subsidie voor de activiteiten van een innovatiecluster e-health is 55% van de in aanmerking komende kosten tot een maximumbedrag subsidie van € 750.000.
 • Het maximale percentage subsidie voor opleidingsactiviteiten e-health is 70% van de in aanmerking komende kosten tot een maximumbedrag subsidie van € 150.000 per clusterorganisatie of samenwerkingsverband opleidingsactiviteiten e-health.
 • Het minimumbedrag subsidie voor een deelnemer van het samenwerkingsverband voor opleidingsactiviteiten e-health is € 25.000. De clusterorganisatie kan hiervoor een aanvraag indienen namens de deelnemer(s).
 • Het maximumbedrag subsidie voor een gezamenlijke subsidieaanvraag voor activiteiten van een innovatiecluster e-health en opleidingsactiviteiten e-health is € 750.000.

Voorwaarden

 • De looptijd van een project is maximaal drie jaar.
 • Een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper: het perspectief van de inkoper wordt van begin af aan meegenomen, zodat kan worden voorgesorteerd op het organiseren van duurzame bekostiging.
 • De inkoper is de gehele subsidieperiode in de samenwerking betrokken.
 • Het innovatiecluster formuleert tussen- en einddoelen op ieder subdoel van de regeling waarmee wordt gewerkt aan het inbedden van de inzet van e-health in de reguliere werkprocessen van ondersteuning van en zorg aan mensen thuis en aan een beoogde schaalsprong.
 • Een jaarlijkse verantwoording over de voortgang op de tussen- en einddoelen.
 • De in de aanvraag bedoelde e-health toepassing heeft structureel 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland. Hiervan maken minimaal 10 cliënten gebruik van ondersteuning of zorg van een aanbieder betrokken bij het innovatiecluster.
 • Het innovatiecluster neemt actief deel aan kennisdeling.

Beoordelingscriteria

Zie bijlage bij regelingstekst “Beoordelingscriteria behorend bij artikel 8”. Deze volgt zodra de regeling in de staatscourant is gepubliceerd.

Aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen voor de SET? Ga dan naar de regelingspagina RVO
De penvoerder levert de volgende documenten aan:

 • Aanvraagformulier
 • Activiteitenplan
 • Begroting
 • Garantstelling voor financiering
 • Verklaring van samenwerking of consortiumovereenkomst

Wet- en regelgeving

De Stimuleringsregeling E-health Thuis wordt uitgevoerd onder de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de SET meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op donderdag 14 februari 2019

Bron: ZonMw

‹ News overview