Big Data & Gezondheid Call

Vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten

Gezamenlijk met  NWO, ZonMw, de Hartstichting, ministerie VWS en het Netherlands eScience Center, Topsector ICT en Creatieve Industrie lanceert de Top Sector LSH (Health~Holland) het PPS-onderzoeksprogramma Big Data & Gezondhheid.  Waarbinnen interdisciplinaire consortia van wetenschappers en publieke/private partijen financiering kunnen aanvragen voor onderzoek naar de mogelijkheden van big data ten behoeve van de opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Participatie van eindgebruikers (burgers, patiënten en/of (zorg)professionals) is daarbij een vereiste.

Waarvoor:

Het PPS-onderzoeksprogramma Big Data & Gezondheid stimuleert samenwerking tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en samenwerking met het bedrijfsleven in afstemming met burgers, patiënten en (zorg)professionals. De focus van het Big Data & Gezondheid onderzoeksprogramma is het gebruik van big data ten behoeve van de vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Binnen dit onderzoeksprogramma worden de ambities van de Hartstichting, het ministerie van VWS, en het Netherlands eScience Center gekoppeld aan de ambities van Commit2Data voor de Topsectoren ICT, LSH en Creatieve Industrie, zoals die zijn beschreven in de Kennis- en Innovatiecontracten 2018-2019 tussen NWO en de Topsectoren. 

Voor wie:

Een aanvrager dient te beschikken over een masterdiploma of gelijkwaardig en dient aan het project deel te nemen. De hoofdaanvrager, en een medeaanvrager die niet tevens het onderzoek zelf uitvoert, dient gepromoveerd en/of hoogleraar bij een Nederlandse universiteit te zijn en in vaste dienst te zijn of een tenure track aanstelling te hebben.

Aanvragen worden namens een consortium ingediend door een hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager heeft een bezoldigde vaste aanstelling, of een tijdelijke bezoldigde aanstelling bij een door NWO erkend onderzoeksinstituut gedurende tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de uitvoering van het project. De hoofdaanvrager is eindverantwoordelijk voor het project.

Een aanvraag kan meerdere mede-aanvragers hebben vanuit onderzoekorganisaties die subsidie mogen ontvangen: NWO-erkende onderzoeksinstituten en TO2-instellingen. Zorg(R&D)instellingen die in Nederland gevestigd zijn mogen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen én als cofinancier deelnemen.

Consortia bestaan uit:

  • tenminste drie onderzoeksgroepen – waarvan tenminste twee onderzoeksgroepen van NWO-erkende onderzoekorganisatie(s),
  • tenminste één onderneming
  • 2-3 FTE19 eScience Research Engineers
  • Er is bovendien voorzien in participatie van eindgebruikers in het project. Eindgebruikers zijn burgers, patiënten en/of (zorg)professionals.

Onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen die geen subsidie mogen ontvangen, kunnen wél deel uitmaken van een consortium en op deze wijze bijdragen aan de kennisontwikkeling in een project. Financieel bijdragen mag ook en wordt ook aangemoedigd maar deze bijdrage telt niet als cofinanciering.

Ondernemers komen niet in aanmerking voor subsidie, maar dragen in cash en/of in kind bij aan het onderzoek. Buitenlandse onderzoeksorganisaties en ondernemingen mogen deel nemen aan het consortium zolang de resultaten van het onderzoeksproject ten goede komen aan de Nederlandse kennisinfrastructuur en economie.

Wat aanvragen:

Per subsidieaanvraag kan, afhankelijk van het type onderzoek minimaal M€ 1 (bij 50% cofinanciering) tot maximaal M€ 2,25 (bij 25% cofinanciering) subsidie aangevraagd worden uit de beschikbare middelen voor dit onderzoeksprogramma en minimaal 2,0 - 3,0 FTE aan inzet van eScience Research Engineers aangevraagd worden. Minimaal de helft van de beschikbare in cash middelen per project is bestemd voor aanstellingen van tijdelijk wetenschappelijk personeel aan door NWO-erkende onderzoeksorganisaties.

In aanmerking voor financiering van NWO komen de kosten voor tijdelijk op het project aan te stellen wetenschappelijk personeel bij de onderzoeksinstellingen (promovendus/postdoc); niet-wetenschappelijk personeel, zoals softwareontwikkelaars, labtechnici e.d.; TO2- en Zorg(R&D) mede-aanvragers; participatie van burgers en patiënten; overig wetenschappelijk personeel; project-specifieke kosten voor materialen, reizen, apparatuur en overige project-gerelateerde kosten; kosten voor kennisbenutting; en kosten voor internationale samenwerking. 

Wanneer:

De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen is 1 oktober 2018, om 14.00 CE(S)T. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 8 januari 2019, om 14.00 uur CE(S)T.

Beoordeling:

Criteria
Wetenschappelijke kwaliteit (40%); Kwaliteit van het consortium (40%); Kennisbenutting (20%)

Procedure
Het indienen van een vooraanmelding is verplicht. Deze wordt getoetst op passendheid, ontvankelijkheid en op de mogelijkheid om verbindingen te maken tussen de vooraanmeldingen onderling en met relevante consortiumpartners. Bovendien zal het bureau met iedere aanvrager de verschillende procedurele ontvankelijkheidsaspecten in een (telefonisch) gesprek doornemen. Er vindt in de vooraanmeldingsfase geen selectie plaats.

Consultatie eindgebruikers
Na de sluitingsdatum voor de vooraanmeldingen, worden de hoofdaanvragers gevraagd om hun projectidee te presenteren aan een groep van burgers, patiënten en (zorg)professionals. Deze groep eindgebruikers zal worden gevraagd om te reageren op de projectideeën en advies te geven vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Deze adviezen worden doorgegeven aan de evaluatiecommissie bij de beoordeling van de uitgewerkte subsidieaanvragen.

Besluitvorming
De stuurgroep adviseert het NWO ENW bestuur, welke de beschikbare middelen toe kent.

Hoe:

Download de complete omschrijving van het PPS-onderzoeksprogramma Big Data & Gezondheid hieronder en stuur een aanvraag digitaal in via NWO.